22.06.2017

ORLEN - symbioza ze środowiskiem

Przyrodnicy zbadają ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Prace, które prowadzone są w ramach inwentaryzacji przyrodniczej potrwają do jesieni tego roku.

Jak podkreślają prowadzący badania specjaliści z Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych Avesnature z Grudziądza - zakres prac zinwentaryzowania zasobów przyrodniczych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych w Płocku jest bardzo wyjątkowy, gdyż w przeciwieństwie do większości tego typu badań, obejmuje nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne, lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska stwierdzone na obserwowanym terenie. Dotychczas przyrodnicy zlokalizowali około 80 gatunków ptaków, a także rzadkie i cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin objęte ochroną. Wśród najciekawszych wymieniają m.in. chronione - jak lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego czy skrzyp olbrzymi, który występuje w Polsce rzadko, a jeśli już, to głównie na pogórzu i w północnej części kraju. Na bioróżnorodność terenów Zakładu składa się stwierdzona przez biologów obecność owadów jak np. pszczół miodnych, ważek różnoskrzydłych, trzmiela ziemnego i kamiennika. Zlokalizowano także ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE np.  gąsiorka, który jest w Polsce określany jako średnio liczny wędrowny ptak lęgowy.  W trakcie prac ornitolodzy stwierdzili także obecność znajdującej się pod ścisłą ochroną  gatunkową jarzębatki, gatunku o wielkości osobników porównywalnej do słowika. Z uwagi na nieliczne występowanie ptak ten wymaga ochrony biotopów lęgowych o czym wspomina Dyrektywa Ptasia. Obserwacje dowodzą, że najliczniejsze stanowiska tego gatunku znajdują się na Dolnym Śląsku, Mazurach, Kotlinie Biebrzańskiej i Podlasiu. Dość często spotykana jest w dolinach rzek Narwi, Wisły i Pilicy.

Zespół prowadzący ewidencję przyrodniczą zlokalizował także m.in. kolonie mew śmieszek i mew siwych, rybitwę rzeczną, pokrzewka kapturkę, kolonię gawronów, nietoperze, szpaki, dzięcioły, króliki, zające, kumaki nizinne, rzekotki drzewne, ślimaki winniczki, liczne motyle, pająki pogońce oraz rośliny jak rdestnica pływająca i kędzierzawa.

Inwentaryzację oraz waloryzację przyrodniczą na terenach Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i przyległych przeprowadzą specjaliści z wielu dziedzin. Są to min. ornitolog (ptaki), herpetolog (płazy i gady), teriolog (ssaki), chiropterolog (nietoperze), ichtiolog (ryby), entomolog (bezkręgowce), botanik (rośliny), lichenolog (porosty) oraz dendrolog (drzewostan). Dzięki tak wnikliwemu badaniu eksperci są w stanie przeprowadzić kompleksowe badania przyrodnicze, by określić i wykryć metr po metrze napotykane gatunki roślin, zwierząt oraz ich siedliska ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i objętych ochroną.

Spis przyrodniczy realizowany jest na zlecenie Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN dla terenów przemysłowych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych objętych miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Płocka i Starej Białej. Zakres prac obejmuje grupy systematyczne organizmów jak: grzyby, rośliny, bezkręgowce, ryby i minogi, płazy i gady oraz ptaki i ssaki, w tym nietoperze.

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody dla inwestorów jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć skupiających wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz stanowią niekiedy podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego dobrze wykonanego planu zagospodarowania na poziomie lokalnym gminy czy powiatu.