30.06.2017

Walne zgromadzenie PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło dziś sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym za 2016 rok. Akcjonariusze przychylili się także do rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy. Ponadto, Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Felczak-Poturnicką oraz Pana Wojciecha Kryńskiego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący swoje funkcje w roku 2016. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, jak również  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o podziale zysku za ubiegły rok akceptując przeznaczenie kwoty 1 283 127 183 zł na wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczony został na 14 lipca 2017, a termin jej wypłaty ustalono na 4 sierpnia 2017 roku.

Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy liczebność Rady Nadzorczej ustalono na dziewięciu członków. Po dokonaniu przez dzisiejsze ZWZ wyboru nowych Członków, rekomendowanych przez Ministra Energii, Rada będzie pracowała w składzie:

  • Angelina Anna Sarota – przewodnicząca
  • Mateusz Henryk Bochacik
  • Adrian Dworzyński
  • Izabela Felczak-Poturnicka
  • Artur Gabor
  • Wojciech Kryński
  • Agnieszka Krzętowska
  • Radosław Leszek Kwaśnicki

Akcjonariusze przegłosowali również uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów na usługi prawne, marketingowe, komunikacyjne oraz zarządcze, a także umów darowizn i tym podobnych.  Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu zbywania składników majątku trwałego, jak również określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki.  Kolejna z zaakceptowanych przez  ZWZ uchwał zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach na usługi prawne, marketingowe, komunikacyjne oraz zarządcze.

ZWZ wprowadziło również zmiany do treści uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 stycznia bieżącego roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustalając termin wdrożenia części jej zapisów w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN do 31.12.2017 r

Informacje szczegółowe dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dostępne są na www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.