07.03.2018

PERN i PKN ORLEN skutecznie realizują rządową politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

​PERN i PKN ORLEN zawarły porozumienia dotyczące realizacji inwestycji przewidzianych w Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przyjętej przez Radę Ministrów 28.11.2017 r. z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  W ramach podpisanych umów, PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu paliwowego pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy. Równocześnie firmy uzgodniły modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw w Górze, a rafinerią w Płocku. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- Po wprowadzeniu pakietów paliwowego, energetycznego i transportowego  , dziś podejmujemy kolejny krok w celu  uporządkowania logistyki ropy naftowej i paliw  w Polsce. Realizacja rządowej polityki dla infrastruktury energetycznej w sektorze naftowym wzmocni rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo-energetycznego, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 
Porozumienie przewiduje realizację przez PERN inwestycji polegającej na budowie ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN ORLEN w Trzebini. Wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem Rafinerii w Płocku z aglomerację śląską – regionem charakteryzującym się wysoką konsumpcją paliw. Jednocześnie Płocki koncern złożył gwarancje przesyłu paliw  na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021. Ponadto porozumienie pomiędzy PKN ORLEN i PERN zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN ORLEN w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze. 
 
– Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką. Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię Koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN.
 
– System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo sposób transportu surowców i produktów paliwowych. PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej, rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce w porozumieniu z kluczowym klientem biznesowym, jakim jest PKN ORLEN, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do podniesienia efektywności świadczonych usług i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.
 
W ramach odrębnego porozumienia PKN ORLEN i PERN zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw w Górze, należącym do Grupy ORLEN, a rafinerią w Płocku. Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej umożliwią utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy – w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach – oraz ich uwolnienie po roku 2024 zgodnie z wymaganiami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m³, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m³, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości, pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia, do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do rafinerii.