05.08.2022

Wyniki Grupy ORLEN w II kwartale br. pod wpływem niestabilnego makro, słabszy wynik na sprzedaży na stacjach paliw, zrekompensowany wzrostem w innych obszarach

Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2022 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży za granicą. Sprzedaż paliw na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za ok. 8% zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu. Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 127 mln zł r/r, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to utrzymała ok. 50% udział w polskim rynku paliw, czyli łącznej sprzedaży detalicznej, prowadzonej poprzez sieć stacji ORLEN, oraz hurtowej, a także 53% udziałów w rynku czeskim i 82% w rynku litewskim. Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za pierwsze półrocze 2022 roku jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości. 

Bezpośrednim efektem wojny w Ukrainie i niestabilnego makro był spadek podaży paliw w Europie i na świecie, który silnie wpływał na ich rynkowe notowania, a przez to modelowe marże rafineryjne wszystkich koncernów paliwowych. Z kolei ryzyko wejścia globalnej gospodarki w recesję prowadzi do prognozowanego ograniczenia popytu na paliwa, co oznacza, że najbliższe miesiące w obliczu utrzymujących się wysokich cen surowców będą dla branży paliwowej szczególnie wymagające. Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN za lipiec br. była niemal o połowę niższa niż miesiąc wcześniej.

- Nasze wyniki jasno pokazują, że dywersyfikacja działalności Grupy ORLEN pozwala nam generować coraz większe zyski poza produkcją i sprzedażą paliw. Bardzo dobre wyniki przyniosła petrochemia, produkująca między innymi materiały dla nowoczesnych tworzyw sztucznych. Dobre rezultaty wypracowała również energetyka, która już w 60% produkuje energię z nisko- i zeroemisyjnych źródeł. W drugim kwartale aż 5-krotny wzrost wyniku odnotował segment wydobycia ropy i gazu, którego zysk operacyjny stanowi równowartość niemal połowy zysku segmentu detalicznego obciążonego niższymi marżami paliwowymi. Wyniki rafinerii nie są zaskoczeniem dla rynku i wpisują się w rezultaty osiągane przez całą, globalną branżę przerobu ropy. Widzimy już jednak symptomy pogorszenia sytuacji makroekonomicznej dla tego sektora, co sprawia, że kolejne miesiące będą wiązały się z dużymi wyzwaniami, związanymi z prognozowanym spadkiem popytu na paliwa, przy utrzymujących się wysokich cenach surowców. Szczególne znaczenie zyskują w tym kontekście nasze inwestycje rozwojowe, takie jak energetyka odnawialna czy paliwa alternatywne, które trwale zwiększają nasze bezpieczeństwo i niezależność od dostaw surowców ze Wschodu. Tylko w pierwszym półroczu na nakłady inwestycyjne przeznaczyliśmy 6,3 mld zł i jest to niemal tyle, ile Grupa ORLEN zainwestowała łącznie w latach 2014-2015. Kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest też efektywna integracja z Grupą LOTOS. Nasze kolejne wyniki uwzględnią już efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W drugim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

- Sprzedaż w wysokości 9,8 mt

- EBITDA LIFO na poziomie 5,3 mld zł

- Zysk netto w wysokości 3,7 mld zł

- Przychody na poziomie 58 mld zł

W pierwszym półroczu Grupa ORLEN zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld zł. Wśród kluczowych projektów rozwojowych znajdują się inwestycje, które znacząco zwiększą konkurencyjność Grupy ORLEN w długim terminie. To między innymi morskie farmy wiatrowe, największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, czy instalacja uwodornienia olejów roślinnych, umożliwiająca produkcję przyjaznych środowisku paliw ograniczających emisje nawet o 80%. W drugim półroczu planowane jest przyspieszenie inwestycji i realizacja nakładów na rekordowym poziomie 15,2 mld zł w skali roku. Jednocześnie Grupa ORLEN zredukowała zadłużenie o 4 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,42x. Koncern utrzymał także rating inwestycyjny BBB- z perspektywą pozytywną (Fitch) i Baa2 z perspektywą pozytywną (Moody’s). Efektem stabilnej sytuacji finansowej i realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności było zatwierdzenie, rekomendowanej przez Zarząd PKN ORLEN, wypłaty dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Wypłata nastąpi 3 października br.

Segment rafinerii wypracował w drugim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Na wynik wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w płockiej rafinerii wzrósł (r/r) o 30%, z 3,3 mln do 4,3 mln ton. Natomiast wykorzystanie jej mocy produkcyjnych wzrosło w tym czasie z 81% do 107%. Było to związane głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce. W ciągu pierwszego półrocza w Polsce konsumpcja oleju napędowego zwiększyła się o 8%, a benzyny aż o 14,5% (wzrost odpowiednio o 720 tys. ton i 320 tys. ton).

Rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,6 mld zł, wyższy o ponad 60% (r/r), wypracował segment petrochemii. Wynik ten był efektem wzrostu wolumenów sprzedaży o 31% (r/r) do 1,4 mt, w tym: wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych olefin (o 254%) i poliolefin (o 26%), PCW o (54%) i PTA (o 10%). Systematycznie rosnący popyt na produkty petrochemiczne skutkował wzrostem wykorzystania mocy na głównych instalacjach petrochemicznych Grupy ORLEN, w tym instalacji olefin o 87% oraz PCW we Włocławku o 75%.

W drugim kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,2 mld zł, czyli wynik porównywalny do wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 941 mln zł, wyższy o 28% (r/r). W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 2,7 TWh energii elektrycznej oraz 10 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wyższymi zainstalowanymi mocami wiatrowymi (r/r). Wyższą produkcję i sprzedaż energii elektrycznej zanotowano również w CCGT i Elektrociepłowni w Płocku. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe oraz 6,3 GWt. W drugim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o (-) 16% (r/r) do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 23 mln zł. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim (r/r). Jednocześnie wzrosły o 4% (r/r) wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie ORLEN, w tym: sprzedaży benzyny o 4%, oleju napędowego o 4%, a LPG o 1%. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 15% (r/r). Koncern odnotował wzrost konsumpcji paliw w Polsce oraz w Czechach, przy spadku w Niemczech i na Litwie (r/r). Na ich poziom wpływał brak ograniczeń w przemieszczaniu się związany z pandemią oraz duży napływ uchodźców z Ukrainy.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). Już 2309 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażonych w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1768 w Polsce, 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. To wzrost o 69 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 38, w Czechach o 10, w Niemczech o 19, na Słowacji o 2, przy porównywalnej liczbie na Litwie. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 289 punktów, czyli ponad dwukrotnie (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

W efekcie wysokich cen ropy w drugim kwartale, aż 5-krotny wzrost wyniku EBITDA (r/r) zanotował segment wydobycia ropy i gazu, wypracowując zysk operacyjny na poziomie 304 mln zł. To wynik kwartalny, zbliżony do tego, który obszar wydobycia wypracował przez cały 2020 rok. Na ten rezultat wpływ miało makro i wyższe o 3% (r/r) wolumeny sprzedaży, w tym: ropy o 125%, przy niższej sprzedaży gazu ziemnego o (-) 7% i kondensatu gazowego o (-) 4%. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,6 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,3 tys. boe/d i w Polsce o 0,3 tys. boe/d.

Inwestycje i akwizycje. W drugim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne, które umożliwią budowę silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego. Na początku czerwca br. PKN ORLEN i Grupa LOTOS uzgodniły i podpisały plan połączenia, następującego poprzez przeniesienie majątku Grupy LOTOS do PKN ORLEN. Zgodę dla fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS wyrazili także zdecydowaną większością głosów Akcjonariusze obu spółek. Już 1 sierpnia br. fuzja PKN ORLEN i Grupy LOTOS została sfinalizowana poprzez rejestrację połączenia firm przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

Zgodnie z planem realizowane było także połączenie PKN ORLEN i PGNiG. W lipcu br. spółki uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Połączenie firm umożliwi zbudowanie zintegrowanego portfolio wytwórczego w kraju, opartego o odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. Pozwoli także w pełni wykorzystać potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii.

W minionym kwartale PKN ORLEN konsekwentnie realizował także inwestycje zapisane w strategii, budując w ten sposób swoją wartość i przewagi konkurencyjne. W czerwcu koncern uruchomił w Krakowie swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru. W przyszłym roku otwarte zostaną kolejne dwie stacje wodorowe w Polsce, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Do 2030 r. na realizację projektów wodorowych Grupa ORLEN przeznaczy 7,4 mld zł.

Koncern inwestował także w obszarze wydobycia. ORLEN Upstream, spółka z Grupy ORLEN, w maju br. rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego w Bajerzu i Tucholi. Wydobycie zasobów kopalni, zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim, potrwa około 14 lat. Rocznie będą one w stanie zapewnić energię elektryczną dla około 70 tys. gospodarstw domowych.

Kontynuowane były także prace związane z budową pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu. Spółka Baltic Power z Grupy ORLEN, jako pierwsza spośród deweloperów na polskiej części Bałtyku, sfinalizowała badania geotechniczne. Pomiary prowadzone był na liczącym ponad 130 km2 obszarze farmy oraz na ponad 30 km trasie kablowej wyprowadzającej energię z morza na ląd. Baltic Power podpisała także umowę dzierżawy terenu w porcie w Łebie, na którym powstanie centrum serwisowe morskiej farmy wiatrowej. Z kolei spółka ORLEN Neptun weszła w finalny etap postępowania na dzierżawę terenu w Porcie Świnoujście. W przypadku finalizacji postępowania, na początku 2025 roku na Pomorzu Zachodnim uruchomiony zostanie pierwszy na polskim wybrzeżu port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Obiekt ten, wraz z drugim portem instalacyjnym, planowanym w Gdańsku, będzie w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich projektów wiatrowych na Bałtyku. Budowa farmy o mocy do 1,2 GW zaplanowana jest na lata 2024-2026. W tym czasie na morzu stanie ok. 70 turbin o minimalnej mocy 14MW, które docelowo zasilą czystą energią nawet milion gospodarstw domowych.