01.06.2023

ORLEN publikuje politykę klimatyczną

Skład miksu energetycznego Grupy ORLEN do 2030 roku, wkład magazynowania CO2 w redukcję emisji czy konkretne sposoby zapobiegania i minimalizacji ryzyk klimatycznych, to tylko niektóre elementy opublikowanej przez koncern polityki klimatycznej. Dokument w kompleksowy sposób pokazuje podejście Grupy ORLEN do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze. 

– ORLEN jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, wyznaczamy standardy tego procesu. Jednym z nich jest opublikowana właśnie „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN”, która uszczegóławia nasze działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Ten cel zadeklarowaliśmy już trzy lata temu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Przyjęcie polityki klimatycznej jest dla naszych inwestorów potwierdzeniem, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje zamierzone cele, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, ale równocześnie dbając o środowisko i alternatywne źródła energii – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023”, w której zobowiązał się do opracowania polityki klimatycznej. Pod koniec 2022 roku koncern wprowadził do raportowania środowiskowego tzw. Zakres 3 (Scope 3), pozwalający na obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha wartości. Umożliwia to prezentację całkowitego śladu węglowego koncernu. W lutym 2023 roku ORLEN zaktualizował strategię biznesową zwiększając jednocześnie cele redukcyjne. Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje o 25% zmniejszyć emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii; aż o 40% (CO2e/MWh) ograniczyć intensywność emisji w segmencie energetyki i o 15% zredukować emisje pochodzące ze sprzedanych produktów energetycznych (NCI, z ang. net carbon intensity).

– W zaktualizowanej strategii uwzględniliśmy już wszystkie aktywa, które znalazły się w Grupie ORLEN w wyniku zrealizowanych w ubiegłym roku przejęć. Dodatkowo znacząco podnieśliśmy nasze cele pośrednie w zakresie redukcji emisji, co przełoży się na intensyfikację naszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ogłoszona „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczyliśmy te nowe, jeszcze bardziej ambitne cele i, co równie ważne, jak zamierzamy je osiągnąć. Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacyjnego oraz regulacyjnego, stworzyliśmy kompleksowy dokument, w którym pokazujemy, że mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby być odpowiedzialnym liderem zmiany – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członkini Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Pełnomocniczka ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

W „Polityce klimatycznej Grupy ORLEN” zdefiniowano konkretne działania koncernu w drodze do neutralności emisyjnej. Uszczegóławia ona realizację celów dekarbonizacyjnych oraz opisuje, jak w koncernie zorganizowano nadzór nad kwestiami klimatycznymi. Opisuje m.in. obowiązki Pełnomocnika oraz Rady ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Funkcję Pełnomocnika (jak również Przewodniczącego Rady) pełni Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju. Ważnym elementem tego dokumentu jest analiza ryzyk i szans klimatycznych. Omówiono w nim ryzyka fizyczne (np. rosnącą temperaturę i ekstremalne warunki pogodowe), które materializują się w związku ze zmianami klimatu, a także ryzyka transformacyjne, czyli zmiany organizacyjne i biznesowe, które należy uwzględnić, aby koncern mógł rozwijać się i utrzymać konkurencyjność po 2030 roku. W publikacji przeanalizowano również szanse związane z nisko- i zeroemisyjną energetyką oraz zrównoważoną mobilnością.

„Polityka klimatyczna Grupy ORLEN” powstała zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – grupy powołanej w 2015 r. przez Financial Stability Board, międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat). To najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe rekomendacje, które mają na celu uspójnienie wśród spółek raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W kolejnych latach przewidziano aktualizację zapisów polityki klimatycznej, jak również okresowe raportowanie stopnia realizacji celów dekarbonizacyjnych.

Materiał można znaleźć na stronie www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialnosc-za-klimat/Polityka-klimatyczna-Grupy-ORLEN