Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 02.02.2018

02.02.2018

Komplet materiałów na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 2 lutego 2018 roku

SPIS TREŚCI

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje