Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 21.06.2023

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21.06.2023 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 1.451.177.561,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

 

Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok.

7.     Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

8.     Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

9.     Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.

10.  Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.

16.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz członkom Zarządów spółek Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A., przejętych przez Spółkę w roku 2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

17.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom Rad Nadzorczych spółek Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A., przejętych przez Spółkę w roku 2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

18.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

            

MATERIAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2023 ROKU

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje