Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 25.06.2024

28.05.2024

Zwołanie ZWZ ORLEN S.A. na dzień 25.06.2024 roku

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 1.451.177.561,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany ORLEN S.A. lub Spółka).

UWAGA: zmiana miejsca obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MATERIAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU 

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY ORLEN S.A.

Pozostałe informacje

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok. 
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023.
 10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu LOTOS SPV5 Sp. z o.o., spółki przejętej przez Spółkę w roku 2023, z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
 21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 22. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.