Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 28.04.2015

28.04.2015

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2015 roku

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy  do wypłaty w roku 2015. 

6.1.1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

6.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

6.1.3. Raport Roczny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014.

6.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014.

Tom II

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014. 

7.1.1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

7.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

7.1.3. Raport Roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

7.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014.

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego i uwzględniającego: 

a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015, 

b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN  za rok obrotowy 2014, 

c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

17. Materiały do punktu: Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Pozostałe informacje