Relacje Inwestorskie

Euroobligacje 2014

Euroobligacje

WAŻNE: Przed przejściem dalej musi Pan/Pani przeczytać poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności. Elektroniczna wersja prospektu bazowego z dnia 3 czerwca 2016 roku, do której chce Pan/Pani wejść (“Prospekt Bazowy”), została udostępniona na niniejszej stronie internetowej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (“ORLEN”) jedynie dla celów zgodności z zasadami opublikowanymi przez Bank Centralny Irlandii. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności może być zmieniane lub uaktualniane, więc należy je przeczytać w całości podczas każdej wizyty na niniejszej stronie oraz przed przeczytaniem, wejściem do lub innym wykorzystaniem załączonych dokumentów. Poprzez wejście do Prospektu Bazowego, zgadza się Pan/Pani podlegać następującym warunkom, wraz z wszelkimi zmianami tych warunków w danym czasie, za każdym razem, gdy otrzyma Pan/Pani jakiekolwiek informacje w wyniku takiego dostępu.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE I PROSPEKCIE BAZOWYM NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WSZELKIE ICH TERYTORIA ZALEŻNE, WSZELKIE STANY STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKT KOLUMBII, ZWANE SĄ ŁĄCZNIE “USA”) LUB W INNEJ JURYSDYKCJI. PAPIERY WARTOŚCIOWE OPISANE W PROSPEKCIE BAZOWYM NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (“USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), LUB PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOWOLNEGO STANU USA LUB DOWOLNEJ INNEJ JURYSDYKCJI USA, A TAKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM USA REZYDENTOM AMERYKAŃSKIM LUB NA ICH RZECZ LUB RACHUNEK (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S (“REGULACJE”) NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH), Z WYJĄTKIEM ZWOLNIENIA Z WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH, LUB W TRANSAKCJI NIEPODLEGAJĄCEJ WYMOGOM DOTYCZĄCYM, REJESTRACJI NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I OBOWIĄZUJĄCYCH STANOWYCH LUB LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Dostęp do Prospektu Bazowego jest udzielany przy założeniu, że uzyskuje go osoba, która może otrzymać Prospekt Bazowy zgodnie z prawem jurysdykcji, w której się znajduje. Prospekt Bazowy (lub dowolna jego część) nie może zostać pobrany, przekazany dalej lub rozprowadzony żadnej innej osobie, drogą ustną ani pisemną, i nie może być w żaden sposób kopiowany. Pobieranie, przekazywanie dalej, rozprowadzanie lub kopiowanie Prospektu Bazowego, w całości lub w części, jest zabronione. Brak zastosowania się do tego zakazu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub obowiązujących przepisów prawa innych jurysdykcji.

Potwierdzenie statusu:

Prosimy o potwierdzenie statusu. Terminy podane na poniższej liście mają znaczenia przypisane im w Regulacji S.

Nie jestem rezydentem amerykańskim w rozumieniu Regulacji S lub osobą znajdującą się na terytorium USA.

Oświadczenia i zapewnienia:

Klikając "ZGADZAM SIĘ" poniżej, oświadcza, zapewnia i zgadza się Pan/Pani, że (1) przeczytał(a) Pan/Pani i zrozumiał(a) informacje przedstawione powyżej; (2) zgadza się Pan/Pani podlegać ich warunkom; (3) nie jest Pan/Pani rezydentem ani nie znajduje się Pan/Pani fizycznie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której Prospekt Bazowy nie może zostać udostępniony; (4) potwierdzenie Pana/Pani statusu (wybranego z powyższej listy) jest zgodne prawdą, rzetelne i nie wprowadza w błąd; (5) jest Pan/Pani uprawniony(a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji do uzyskania dostępu do Prospektu Bazowego; oraz (5) zobowiązuje się Pan/Pani do nieprzekazywania ani nie wysyłania Prospektu Bazowego (lub dowolnej jego części), w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek osobie. Jeśli nie może Pan/Pani złożyć powyższych oświadczeń i zapewnień, lub nie może Pan/Pani wyrazić zgody na podstawę, na jakiej udzielany jest Panu/Pani dostęp do Prospektu Bazowego, proszę kliknąć "NIE ZGADZAM SIĘ" – wyszukiwarka skieruje wtedy Pana/Panią na stronę startową.