Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 06.02.2024

06.02.2024

02.02.2024

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Skarb Państwa, w związku ze zwołanym na 6 lutego 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano m.in. powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgłosili kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ORLEN S.A. - raport bieżący nr 6/2024

 

22.01.2024

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza dotyczące punktów agendy NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 6 lutego 2024 roku

ORLORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania akcjonariusza, Skarbu Państwa zadane na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a dotyczące punktów 6, 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r. tj.:

„6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza dotyczące punktów agendy NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 6 lutego 2024 roku

 

11.01.2024

Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 6 lutego 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, Skarbu Państwa z dnia 9 stycznia 2024 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki.

Dodatkowo, z uwagi na postanowienia § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11.  Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.  Zamknięcie obrad. 

 

 

12.12.2023

Zwołanie NWZ ORLEN S.A. na dzień 6 lutego 2024 roku

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 1.451.177.561,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego.

10.  Zamknięcie obrad. 

MATERIAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2024 ROKU 

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY ORLEN S.A.

Pozostałe informacje