Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na 24 stycznia 2017 roku

 24.01.2017 

Komplet materiałów na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 24 stycznia 2017 roku

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Spis treści

​1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8.3.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016.

8.3.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Pozostałe informacje