Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 15.05.2014

15.05.2014

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku

Tom I

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. 

6.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.

6.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

6.1.3. Wybrane dane finansowe.

6.1.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2013.

6.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2013.

Tom II

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013.

7.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.

7.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.1.3. Wybrane dane finansowe.

7.1.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2013.

7.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2013.

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 zawierającego i uwzględniającego: (a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, (b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN  za rok obrotowy 2013, (c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

16. Materiały do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Pozostałe informacje