O firmie

ESG – społeczeństwo

Otwieramy się na świat i potrzeby ludzi

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają taką samą wartość. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób, dbamy o wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

Chcemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Staramy się, aby nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto pragniemy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy i Kodeksem Etyki.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej i działalności biznesowej. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

Pozytywny wizerunek Grupy ORLEN tworzą rzeczywiste działania i zachowania. Nasza odpowiedzialność wobec partnerów biznesowych ma charakter stały, ale jest dynamiczna – reagujemy na pojawiające się trendy w gospodarce, nowe warunki prowadzenia działalności biznesowej, na wdrażane technologie i nowe narzędzia komunikacji. Jesteśmy świadomi, że umacniając pozycję lidera w zakresie CSR, przyciągamy wartościowych partnerów biznesowych i zaszczepiamy w nich naszą odpowiedzialność.

Zobacz również

ESG

Środowisko

Zarządzanie kwestiami klimatu jest głównym elementem zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN. Dotychczasowe standardy
i systemy zarządzania zmieniliśmy w kierunku strategicznych działań, które zmniejszają wpływ koncernu na zmiany klimatu, a także dostosowują modele biznesowe do fizycznych konsekwencji tych zmian na aktywa firmy.

ESG

Zarządzanie

ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Dbamy o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewniamy łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji.