O firmie

ESG – zarządzanie

ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Dbamy o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewniamy łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji.

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosuje wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN w Portfelu”, a w nim Akademię Inwestowania. W 2020 roku do programu dołączył szósty dom maklerski, tym samym w ramach programu współpracują z ORLEN domy maklerskie, które łącznie prowadzą ponad 60% rachunków inwestycyjnych w Polsce.

Zagadnieniom ładu korporacyjnego została poświęcona sekcja pod tą samą nazwą w Raporcie Zintegrowanym i zawiera ona następujące informacje:

Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółki, której celem jest profesjonalna obsługa klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Co roku ORLEN jest poddawany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Działamy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to umowa społeczna, która jest źródłem prawa pracy, zawierana w drodze rokowań pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi on swoistego rodzaju konstytucję HR, która sankcjonuje motywacyjny i spójny system wynagradzania i premiowania, tworzy standardy indywidualnych relacji pracownik-pracodawca oraz normuje partnerstwo w relacjach pracodawca-organizacje związkowe.

W Grupie ORLEN działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji, niezgodnym z prawem gratyfikacji oraz konfliktom interesów.

ORLEN konsekwentnie dba o budowanie etycznego środowiska pracy. W maju 2021 roku „Wartości i zasady postępowania ORLEN S.A.” zostały zastąpione przez nowy Kodeks Etyki. Dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z etyką w firmie. Kodeks etyki określa wartości i zasady postępowania, które pracownicy Grupy ORLEN zobowiązują się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wartości te nie uległy zmianie.

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Obowiązek zapoznania się z polityką i zasadami antykorupcyjnymi dotyczy również kontrahentów w momencie nawiązywania relacji biznesowych.

Wskaźniki ESG w ramach Ładu Korporacyjnego znajdują się w Raporcie Zintegrowanym:

https://raportzintegrowany2021.orlen.pl/strategia/esg/zarzadzanie/

Zobacz również

ESG

Społeczeństwo

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają taką samą wartość. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób dbamy o wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

ESG

Środowisko

Zarządzanie kwestiami klimatu jest głównym elementem zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN. Dotychczasowe standardy
i systemy zarządzania zmieniliśmy w kierunku strategicznych działań, które zmniejszają wpływ koncernu na zmiany klimatu, a także dostosowują modele biznesowe do fizycznych konsekwencji tych zmian na aktywa firmy.