O FIRMIE

ESG – środowisko

Biznes odpowiedzialny za klimat

Zarządzanie kwestiami klimatu jest głównym elementem zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN. Dotychczasowe standardy i systemy zarządzania zmieniliśmy w kierunku strategicznych działań, które zmniejszają wpływ koncernu na zmiany klimatu, a także dostosowują modele biznesowe do fizycznych konsekwencji tych zmian na aktywa firmy.

W 2020 roku ORLEN ogłosił swoją strategię dekarbonizacji z konkretnymi zobowiązaniami dotyczącymi redukcji emisji CO2 i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce
w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji strategii ORLEN2030. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego.
Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości.
W ciągu najbliższej dekady przeznaczymy ok. 30 mld zł na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Odpowiedzialność za klimat - ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu

Zmiany klimatu stanowią istotne wyzwanie dla spółek Grupy ORLEN. Globalna transformacja energetyczna, która odbywa się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa firma w regionie ORLEN chce jeszcze mocniej angażować się w ten proces.

ORLEN zaadresował te wyzwania, deklarując we wrześniu 2020 roku cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku o 20% zredukujemy emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Nasza strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. Ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu opisaliśmy w naszym Raporcie Zintegrowanym:

Cele środowiskowe określiliśmy w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Działania realizujemy są
w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością (ISO 9001: 2015, AQAP 2110), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), System Zarządzania Energią (ISO 50001), System Certyfikacji Biomasy i Biopaliw ISCC, System Certyfikacji KZR INiG dla procesu współuwodornienia, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – dla produkcji asfaltów, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) wg Codex Alimentarius. 

Posiadamy ważne certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015, AQAP 2110, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISCC, KZR INiG i ZKP. Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki, które mają na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
i środowiska. Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodne z normą ISO 14001. Spółki posiadają również Polityki ZSZ / Systemu Zarządzania Środowiskowego, zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Długoterminowe oddziaływanie

Działania pozytywnie wpływające na uwarunkowania środowiskowe w naszym otoczeniu są realizowane długofalowo. Przykładem jest poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej instalacji przemysłowych.
W zakładzie produkcyjnym ORLEN w Płocku zmniejszyliśmy ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m³
w latach 80’ do 27,7 mln m³ w 2018 roku, czyli prawie o połowę.

Zredukowaliśmy również ilość odprowadzonych ścieków: z 40 mln do 14,1 mln m³, przy znaczącym wzroście przerobu ropy. W aktywach produkcyjnych Grupy ORLEN w Polsce, Czechach czy na Litwie zrealizowaliśmy
w ostatnich latach szereg działań, które ograniczają wpływ działalności koncernu na środowisko.
Przykładem mogą być bloki gazowo-parowe (CCGT), czyli korzystanie z jednej z najnowocześniejszych technologii, którą charakteryzuje wysoka wydajność, niska emisyjność oraz minimalny wpływ na środowisko. Technologia oparta jest o gaz ziemny - surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2.

Wskaźniki wpływu na klimat i środowisko.

 


Zobacz również

ESG

Społeczeństwo

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają taką samą wartość. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób dbamy o wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

ESG

Zarządzanie

ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Dbamy o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewniamy łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji.