Programy stypendialne Fundacji ORLEN

Jednym z głównych celów działania fundacji jest wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez finansowanie stypendiów oraz umożliwianie wzięcia udziału w spotkaniach szkoleniowych, wolontariackich i integracyjnych.

Program Bona Fide

Program Bona Fide (łac. w dobrej wierze) to unikalny w skali kraju projekt. Jego celem jest objęcie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki. Stypendium, podobnie jak w poprzedniej edycji, przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej. 

Program Stypendialny dla Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego

Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas 7. oraz 8. szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu płockiego. W ramach programu można otrzymać stypendium naukowe bądź sportowe – w zależności od rodzaju osiągnieć i zainteresowań. Naszych stypendystów charakteryzuje aktywna postawa społeczna, zaangażowanie w życie szkoły oraz silna motywacja do realizacji swoich życiowych pasji.

Program Stypendialny „Dla Orłów”

Program skierowany do dzieci pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników ORLEN oraz Spółek Grupy Kapitałowej, którzy są uczniami klas 7. oraz 8. szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Stypendyści programu „Dla Orłów” charakteryzują się wysokimi ocenami, licznymi nagrodami w konkursach, zaangażowaniem nie tylko w szkole, ale także poza nią.

Program Stypendialny dla Wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka

Program skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów będących wychowankami Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego. W ramach programu uczniowie mogą ubiegać się o stypendium naukowe bądź sportowe i realizować swoje marzenia i pasje.

Program stypendialny „Pełnia Życia”

Obecnymi stypendystami programu są paraolimpijczycy, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Czteroletnie stypendium wspiera sportowców w rozwoju sprawności fizycznej i osiąganiu coraz lepszych wyników.

Program stypendialny dla podopiecznych fundacji Dla Rodaka

W ramach partnerstwa z fundacją „Dla Rodaka” przyznawane są stypendia potomkom Polaków zesłanych na wschód. Jesteśmy przekonani, że umożliwienie młodzieży polskiej ze wschodu rozpoczęcia nauki w Polsce to jedna z najefektywniejszych metod repatriacji. Studia to dla nich czas poznawania polskich realiów, szlifowania umiejętności językowych, nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami i budowy sieci kontaktów. W trzech dotychczasowych edycjach programu Fundacja ORLEN przyznała stypendia aż 104 studentom.

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

Autorski program stypendialny Fundacja ORLEN zainicjowała w 2012 r. Jego celem było wsparcie rozwoju naukowego młodych chemików, zapewnienie im jak najlepszych warunków kształcenia. Jesienią 2019 r. wstrzymaliśmy nabór do programu, ale kontynuujemy wsparcie już objętych programem uczniów aż do momentu zakończenia przez nich nauki w szkołach średnich. W ramach stypendium fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m.in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Program realizowany był we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, a także Zespołem Szkół Chemicznych im. Marii Curie Skłodowskiej w Krakowie.