Zobacz także:
Struktura akcjonariatu

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale podstawowym

* Zobacz także: raport bieżący nr 31/2021 z dnia 27 maja 2021​
​​
Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje PKN ORLEN S.A. zostały wyemitowane w następujących seriach:
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000 1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN

​​​​Kod ISIN akcji ​PLPKN0000018​​
​​Ticker GPW ​PKN​
 

NASZE MARKI