Wyzwania

Poszukujemy rozwiązania wysokosprawnego, polegającego na gospodarowaniu ciepła odpadowego ze strumieni procesowych celem produkcji chłodu powodując poprawę energochłonności instalacji produkcyjnych i redukując zapotrzebowania na media energetyczne na terenie rafinerii.

Poszukujemy alternatywnego rozwiązania do ogrzewania parowego rurociągów procesowych, które zapewni ochronę przeciwzamarzeniową w okresie zimowym. Zaproponowana technologia musi się charakteryzować wysoką sprawnością systemu ogrzewania oraz niezawodnością. Istotną kwestią jest bezobsługowość i możliwość samoregulacji układu grzewczego.

Poszukujemy innowacyjnych technologii pozwalających na wykorzystanie gazu wysokozaazotowanego charakteryzujący się dużą zmiennością składu w strumieniu do produkcji energii elektrycznej lub pary technologicznej. Zaproponowane rozwiązanie musi pozwalać na bezpieczną pracę przy zmiennej kompozycji gazu i parametrów fizycznych strumienia tj. ciśnienie i temperatura. Kluczową kwestią jest kompaktowość rozwiązania.

Poszukujemy rozwiązań mających na celu wykorzystania ciepła niskotemperaturowego (różnego rodzaju) do zagospodarowania celem zwiększenia integracji cieplnej instalacji produkcyjnej. Rozwiązanie powinno być możliwe do wdrożenia w warunkach przemysłowych, pracować przy strumieniach o zmiennej ilości dostępnego ciepła jak również cechować się wysoką sprawnością układu.

Poszukujemy rozwiązania mającego ograniczenie strat masowych wody chłodniczej, wynikających z unosu kropel na blokach wodnych w trakcie procesu chłodzenia przez przepływające w przeciwprądzie powietrze. Szukamy lepszych alternatyw względem obecnie używanych eliminatorów lamelowych.

Poszukujemy rozwiązań, które umożliwią nam weryfikowanie zawartości mikroplastików o średnicy do 5 mm w powietrzu, glebie, w ściekach i w organizmach żywych. Rozwiązania powinny umożliwiać identyfikację i określenie ilościowe zawartości mikroplastików zgodnie z ISO 24187:2023, przy czym dla powietrza i ścieków zakłada się mierzenie emisji bezpośrednio w trybie ciągłym. Dodatkowo zgodnie z zapisami CSRD dotyczącymi raportowania zrównoważonego rozwoju, system powinien umożliwiać przygotowanie informacji na temat wytwarzanego mikroplastiku oraz jego emisji do środowiska. Opcjonalnie dostawca może zaproponować rozwiązania minimalizujące emisję mikroplastiku.

Chcemy przeanalizować możliwości nowych narzędzi do przetwarzania danych sejsmicznych. Oferujemy rozwiązania w zakresie rozpoznania budowy geologicznej, w szczególności na potrzeby poszukiwania złóż surowców naturalnych w Europie, Afryce, Azji, Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Południowej (złoża węglowodorów i metali), oceny zbiorników podziemnych do magazynowania gazu ziemnego, CO2 i wodoru, analiz na potrzeby geotermalne, jak również badania na rzecz energetyki jądrowej. Ponadto świadczymy usługi dla rozpoznania warunków geologicznych na potrzeby planowania konstrukcji morskich, w tym morskich farm wiatrowych. Szczególny potencjał dostrzegamy w rozwiązaniach z obszaru uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wykorzystanie wyłapanego CO2 do celów procesowych, produkcyjnych w celu wytwarzania. Rozwiązanie powinno uwzględniać możliwość wykorzystania strumieni zanieczyszczonych oraz wpisywać się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej.