o firmie

Dobre sąsiedztwo

Szansa rozwojowa dla Płocka i okolic 

Dążymy do tego, by rozwój i zmiany, w których uczestniczymy, przekładały się na korzyści dla całego naszego otoczenia. Dlatego budowę nowej, zeroemisyjnej gospodarki, opieramy na partnerstwie ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Ponad 650 nowych miejsc pracy

160 mln zł rocznie dodatkowych wpływów podatkowych do lokalnego budżetu

Szansa rozwojowa dla lokalnych kooperantów

Wykonawcy korzystający z lokalnych usług

Nasze działania i relacje z otoczeniem przy realizacji inwestycji definiuje plan zaangażowania interesariuszy (ang. Stakeholder Engagement Plan – SEP). To dokument określający nasze zobowiązania wobec społeczności, na którą wpływ będzie miała inwestycja w Olefiny. Określamy w nim sposób komunikowania się z interesariuszami, narzędzia przekazywania informacji, a także mechanizm służący do zgłaszania uwag i skarg. Chcemy, żeby otwarte podejście do dialogu ze społecznością lokalną budowało zaufanie i wytyczało ścieżkę dla dobrej współpracy.

Pliki do pobrania


Komunikaty prasowe dotyczące inwestycji

Zobacz również

O firmie

ORLEN Sąsiadem

farma wiatrowa