05.10.2023

„Production of sustainable aviation fuels from waste biomass by coupling of fast pyrolysis with solar energy” nr projektu: Project 101118239 — Circular Fuels

ORLEN S.A. realizuje projekt pt. „Production of sustainable aviation fuels from waste biomass by coupling of fast pyrolysis with solar energy” w międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest Aalto Univercity z Finlandii.

Głównym celem projektu jest maksymalizacja frakcji paliwa do silników odrzutowych i analiza wszystkich frakcji składowych, które mogą być zastosowane jako inne produkty paliw transportowych (benzyna, olej napędowy itp.), aby zmaksymalizować rentowność projektu.

Projekt Circular Fuels integruje wykorzystanie energii słońca (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej) oraz termochemicznej konwersji biosurowców odpadowych w celu produkcji zrównoważonych paliw lotniczych (Sustainable Aviation Fuel - SAF). Jako surowce zostaną wykorzystane: odpady drzewne i pozostałości rolne (słoma). Surowiec zostanie najpierw przekształcony w odnawialny bio-olej w procesie szybkiej pirolizy wspomaganej energią słoneczną (wykorzystanie energii słonecznej eliminuje potrzebę spalania jakiejkolwiek frakcji produktów pirolizy w celu dostarczenia ciepła do procesu). W procesie otrzymany zostanie biowęgiel, którego wykorzystanie będzie poprawiało ekonomikę procesu. Olej pirolityczny zostanie ustabilizowany w celu zmniejszenia zawartości tlenu prawie do zera przez uwodornienie i odtlenienie. Procesy te będą wykorzystywać zielony wodór, wytwarzany przy użyciu zoptymalizowanej elektrolizy membranowej, wspomaganej fotowoltaiką. Wreszcie produkt zostanie rozfrakcjonowany na paliwa transportowe w drodze destylacji. Dodatkowo zostaną przeprowadzone analizy jakościowe powstających frakcji jako potencjalne komponent biopaliw transportowych (benzyna, olej napędowy).

Połączenie procesów wykorzystania skoncentrowanej energii słonecznej i szybkiej pirolizy w celu produkcji SAF nie było, jak dotąd, przedmiotem opracowań technologicznych, w związku z tym wymaga wielu innowacji i nowatorskiego podejścia. Piroliza nie jest jeszcze dopuszczona do stosowania jako technologia wytwarzania bio JET (ASTM D7566). W projekcie planuje się zbudowanie podstaw do wdrożenia, certyfikacji i stosowania tej technologii jako spełniającej wymagania standardu ASTM D7566.

Kwalifikowany koszt projektu: 4 997 353,50 EUR
Maksymalna kwota dotacji: 353 716,25 EUR