O firmie

Organy i struktura spółki

Ewa Gąsiorek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ewa Gąsiorek w 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie naukowej Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie w latach 2007-2012 odbyła studia doktoranckie w zakresie Nauki Ekonomiczne – Ekonomia. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończyła studia magisterskie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń - kierunek Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Inwestycje. W 2005 roku ukończyła studia zawodowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Biznesu. W latach 2006-2007 odbyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ewa Gąsiorek od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Budżetu Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Budżetu i Finansów. W ramach wykonywanych obowiązków nadzoruje realizację budżetu województwa, prowadzenie księgowości budżetu, rozliczanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych województwa nieposiadających osobowości prawnej, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych województwa, w tym bilansu skonsolidowanego. Prowadzi windykację i egzekucję należności województwa. Proceduje sprawy związane z udzielaniem ulg w stosunku do należności publicznoprawnych oraz należności mających charakter cywilnoprawny. Rozlicza VAT i podatek akcyzowy województwa. Prowadzi sprawy związane z obsługą bankową województwa, w tym obsługą samorządowych jednostek organizacyjnych. Nadzoruje zarządzanie płynnością finansową i obsługę zadłużenia województwa. Dokonuje analizy ryzyka kredytowego. Współpracuje z bankami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego (CEB, EBI). Opracowuje dokumentację niezbędną do oceny ratingowej województwa we współpracy z międzynarodowymi agencjami ratingowymi.

W latach 1997-2011 pracowała w Urzędzie Miejskim w Będzinie w Wydziale Budżetu Miasta, gdzie zajmowała stanowiska począwszy od referenta poprzez podinspektora, inspektora, kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości, Zastępcę Skarbnika Miasta aż do powołania na funkcję Skarbnika Miasta. W ramach obowiązków służbowych zajmowała się sporządzaniem budżetu miasta na kolejne lata, pozyskiwaniem zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania, wdrażaniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, PO Kapitał Ludzki, Funduszu Spójności. Nadzorowała sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych gminy miejskiej Będzin. Przygotowywała sprawozdania opisowe z wykonania budżetu miasta. Opracowywała wieloletnie prognozy finansowe gminy i wieloletnie programy inwestycyjne. Zarządzała płynnością finansową i obsługa zadłużenia miasta.

W dorobku naukowym ma publikacje z zakresu zarządzania finansami, efektywności wykorzystania środków publicznych, ryzyka w finansach oraz oceny jakości planowania budżetowego. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Katowicach. Pisała artykuły publicystyczno- naukowo-dydaktyczne dla czasopisma Prawo finansów publicznych.

W latach 2015-2020 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Sp. z o.o. w Warszawie, a w okresie od 2014r – 2015 - Członka Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego im. dr Roeflera Sp. z o.o. w Pruszkowie. W 2020 roku Ewa Gąsiorek została powołana na Członka Komitetu Audytu m. st. Warszawy - jednostki zainteresowania publicznego jako członek spełniający warunki ustawy o niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. W Komitecie Audytu działa do chwili obecnej.