O firmie

Organy i struktura spółki

Katarzyna Łobos

Sekretarz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Łobos posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego i  bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zdobyte w renomowanej kancelarii prawnej, gdzie kierowała Departamentem Prawa Gospodarczego.

Autorka opinii prawnych z prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz spółek prawa handlowego. W naczelnym organie kontroli państwowej zatrudniona na stanowisku Doradcy Prawnego, pełniła obowiązki Wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. W zakresie swoich zadań była odpowiedzialna m.in. za realizację procesu kontrolnego w zakresie rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych przez organ kolegialny i zespoły orzekające komisji rozstrzygającej (przygotowywanie spraw, udział w posiedzeniach). Ponadto jako członek Grupy Planowania Kontroli uczestniczyła w strategicznym opracowywaniu założeń do planu kontroli.