O firmie

Strategia zrównoważonego rozwoju

ORLEN liderem transformacji energetycznej

Siłą napędową strategii ORLEN2030 jest zrównoważony rozwój. Dlatego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r. Celem trzech dokumentów jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Koncernu, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej Koncernu. Strategią Zrównoważonego Rozwoju ORLEN realizuje ambitne cele Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu.


Filary strategii zrównoważonego rozwoju

W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju ORLEN wyróżnia trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W przypadku filaru środowiskowego, uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu praktyk gospodarki surowcowej. W filarze społecznym głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji dla naszych działań CSR. ORLEN wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie naszej odpowiedzialności za cały cykl życia produktu - w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. Naszym celem jest również promowanie rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród naszych klientów. Wreszcie, w obszarze filaru zarządzania, koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających osadzenie ESG w naszych systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych.


Kluczowe informacje

Strategia zrównoważonego rozwoju

Cele SDG

Z myślą o przyszłych pokoleniach ORLEN realizuje szereg działań społecznych. Wynikają one z wewnętrznych aktów, ale także z tych międzynarodowych, takich jak rezolucja ONZ – Agenda 2030, w której określono Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Nasi interesariusze

Nasze relacje z interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. Stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Nasze doświadczenie

W każdej działalności priorytetem jest dla nas zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. W budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej ORLEN cele społeczne są dla nas tak samo ważne, jak cele biznesowe.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Fundacje Grupy ORLEN

Fundacje korporacyjne Grupy ORLEN prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną , szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym. Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz, angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Flagowe projekty ORLEN

Zobacz również

Strategia zrównoważonego rozwoju

ESG

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zielone finansowanie