Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 27.06.2013

27.06.2013

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku

Tom I

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Tom II

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

7. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012.

8. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Tom III

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI

16. Materiały do punktu w sprawie: Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

17. Materiały do punktów 17 i 18 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Pozostałe informacje

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. prezentuje poniżej otrzymaną kandydaturę na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje iż otrzymał od akcjonariusza Aviva PTE Aviva BZWBK S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Artura Gabora na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy otrzymany życiorys zawodowy Pana Artura Gabora wraz z uzasadnieniem.

Pan Artur Gabor złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.