Ład korporacyjny


Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, obowiązujących od 1 lipca 2021 roku.

Przestrzeganie zasad dobrych praktyk

Jeśli którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.

Roczne raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w ORLEN S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dany rok obrotowy, czyli część rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.gpw.pl​​.

Wskaźnik równości wynagrodzeń dostępny jest w raporcie zintegrowanym Grupy ORLEN 2020:​

https://raportzintegrowany2020.orlen.pl