Struktura akcjonariatu

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale podstawowym

* Zobacz także: raport bieżąc​y nr 31/2021 z dnia 27 maja 2021 roku​​​


Akcje PKN ORLEN S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spółek WIG20, WIG30 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG-paliwa. PKN ORLEN S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 26 listopada 1999 roku.

Od 1999 roku akcje PKN ORLEN S.A. notowane były także w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi miał miejsce również w USA na pozagiełdowym rynku OTC.

W 2012 roku PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o zakończeniu programu kwitów depozytowych. Z dniem 27 lutego 2013 roku wyłączono GDR-y z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz wycofano je z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 4 marca 2013 roku zakończył się obrót ADR-ami.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje PKN ORLEN S.A. zostały wyemitowane w następujących seriach:
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000 1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN

​​Kod ISIN akcji ​PLPKN0000018​​
​Ticker GPW ​PKN
 

NASZE MARKI