O firmie

Organy i struktura spółki

12 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ORLEN S.A. następujące osoby:

  • Pana Marka Balawejdera z początkiem dnia 1 sierpnia 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki,
  • Pana Artura Osuchowskiego z początkiem dnia 13 czerwca 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej,

na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. w dniu 14 maja 2024 roku powołała do Zarządu ORLEN S.A. z początkiem dnia 16 maja 2024 roku:  

  • Pana Ireneusza Sitarskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN S.A.,
  • Pana Witolda Literackiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ORLEN S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zakończyła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członka Zarządu ds. Produkcji, Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki oraz Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej bez rozstrzygnięcia i podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postępowania na te stanowiska.

Ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członka/Członkini/Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu ds. Produkcji, Członka/Członkini/Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki oraz Członka/Członkini/Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej ORLEN S.A. zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki 15 maja 2024 roku. 

W imieniu Rady Nadzorczej:

Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 roku powołała do Zarządu ORLEN S.A. z dniem 1 maja 2024 roku:  

  • Panią Magdalenę Bartoś na funkcję Wiceprezeski Zarządu ds. Finansowych ORLEN S.A., 
  • Pana Roberta Soszyńskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju ORLEN S.A.,
  • Pana Wiesława Prugara na funkcję Członka Zarządu ds. Upstream ORLEN S.A. 

Następnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. odwołała Pana Józefa Węgreckiego z funkcji Członka Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN S.A. bez rozstrzygnięcia i postanowiła podjąć decyzję o ponownym wszczęciu postępowania na to stanowisko.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN S.A. zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 17 kwietnia 2024 roku. 

W imieniu Rady Nadzorczej:

Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powołała w dniu 10 kwietnia 2024 roku Pana Ireneusza Fąfarę na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. z dniem 11 kwietnia 2024 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powierzyła obowiązki Pierwszego Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Panu Witoldowi Literackiemu z dniem 11 kwietnia 2024 roku, a także odwołała Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Sitarskiego z czasowego delegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. będzie kontynuować posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 marca 2024 roku dotyczącego postępowania konkursowego do Zarządu ORLEN S.A., Rada Nadzorcza informuje, że z uwagi na liczne zgłoszenia, nadal trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i kandydatkami. W związku z prowadzonymi rozmowami oraz z możliwością przeprowadzenia dodatkowych rozmów z niektórymi kandydatami i kandydatkami, proces wyboru członków i członkiń Zarządu może się nieznacznie wydłużyć. O kolejnych krokach Rada Nadzorcza będzie informować na bieżąco. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Popiołek 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Michał Gajdus 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14 lutego 2024 roku o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie ORLEN S.A., Rada Nadzorcza ORLEN S.A. informuje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym zmierzającym do powołania 9 członków lub członkiń Zarządu Orlen S.A. w wyznaczonym terminie (do 1.03.2024 r. do godz. 15.00) wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek. 

Zgłoszenia będą obecnie analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, który 7.03.2024 r., po zbadaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, przygotuje dla Rady Nadzorczej listę kandydatów i kandydatek na poszczególne stanowiska w Zarządzie, którzy zaproszeni zostaną na spotkania z zespołami Rady Nadzorczej w dniach 11-16.03.2024 r. W tygodniu następującym po dniu 18.03.2024 r. Rada Nadzorcza dokona wyboru członków/członkiń Zarządu ORLEN S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A. Wojciech Popiołek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A., Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ORLEN S.A. Michał Gajdus 

Rada Nadzorcza ORLEN ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu ORLEN. Zainteresowani kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać do 1 marca do godz. 15.00, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zaplanowano w terminie 11-15 marca br.

Ogłoszenia opublikowane przez spółkę 14 lutego br. dotyczą wyboru na stanowiska Prezesa, Wiceprezesa ds. Finansowych, Wiceprezesa ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki, Członka Zarządu ds. Upstream, Członka Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej, Członka Zarządu ds. Produkcji oraz Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Rada Nadzorcza, ogłaszając postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie ORLEN, podała warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na poszczególne pozycje. W przypadku Prezesa Zarządu to m.in. co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, specjalistyczna wiedza o działalności spółki oraz doświadczenie w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, a także biegła znajomość języka angielskiego czy umiejętności organizatorskie.