Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 03.06.2016

03.06.2016

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 3 czerwca 2016 roku

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że akcjonariusz Nationale-Nederlanden OFE w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKN ORLEN S.A., zwołanym na 3 czerwca 2016 roku, zgłosił kandydaturę Pana Adriana Dworzyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Pan Adrian Dworzyński złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej prezentujemy przesłany przez akcjonariusza życiorys kandydata.

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że akcjonariusz Aviva OFE w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKN ORLEN S.A., zwołanym na 3 czerwca 2016 roku, zgłosił kandydaturę Pana Artura Gabora na członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Pan Artur Gabor złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej prezentujemy przesłany przez akcjonariusza życiorys kandydata.

SPIS TREŚCI - Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

6.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.

6.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.

6.1.3. Wybrane dane finansowe.

6.1.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

6.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

SPIS TREŚCI – Tom II

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015.

7.1.1. Pismo Prezesa Zarządu.

7.1.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.

7.1.3. Wybrane dane finansowe.

7.1.4. Sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN.

7.1.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN.

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

16. Materiał do punktu w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

17. Materiał do punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje