Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 14 czerwca 2019 roku

14.06.2019

14 czerwca 2019

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 

13 czerwca 2019

7 czerwca 2019

31 maja 2019

27 maja 2019

24 maja 2019

22 maja 2019

20 maja 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA 14 CZERWCA 2019 ROKU

MATERIAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA 14 CZERWCA 2019 ROKU

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018.

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2018.

9. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.

10. Materiały do punktu: Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.

17. Materiały do punktu: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

18. Materiały do punktu: Zmiana uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

19. Materiały do punktu: Zmiana uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

20. Materiały do punktu: Zmiana Statutu Spółki. 

Formularze dla akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje