Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30.06.2017

30.06.2017

ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku​

Pod poniższymi linkami dostępna jest transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. wraz z pytaniami akcjonariuszy skierowanymi do Członków Zarządu Spółki oraz odpowiedziami na zadane pytania:

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku

Kandydaci do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 

PKN ORLEN S.A. informuje, że Akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKN ORLEN S.A., zwołanym na 30 czerwca 2017 roku, zgłosił kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki:

  • Panią Izabelę Felczak-Poturnicką
  • Pana Wojciecha Kryńskiego

Pan Wojciech Kryński złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej prezentujemy przesłane przez akcjonariusza życiorysy kandydatów.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI - Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

6.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2016 - materiał dostępny w punkcie 7.5. 

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.   

7.5.1. Pismo Prezesa Zarządu.

7.5.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.

7.5.3. Wybrane dane finansowe.

7.5.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKN ORLEN 

7.5.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

SPIS TREŚCI - Tom I​​I

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.

8.3.1. Pismo Prezesa Zarządu.

8.3.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.

8.3.3. Wybrane dane finansowe.

8.3.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016.

8.3.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

9. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje